a520341_imagesCA4OEKR1.jpg

 فروشگاه اینترنتی سی سی

فروشگاه اینترنتی سی سی

30c

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

فرمت فایل : docx

حجم : 1524

صفحات : 197

گروه : سمینار

توضیحات محصول :

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎرﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture 

در 197 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

ﭼﮑﯿﺪه :

 

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی دراﻧﺠـﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻌﺪد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ، ﺳـﻮدآوری ، ﺑﻬﺮه وری و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎروﯾﮑﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻨﺎم "ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن وﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . ﻫـﺪف ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﺎرج ﮐﺮده وﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻌﻤـﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎرﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺨﺖ ، ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ودر ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی زﯾﺎد وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ای آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺗﻼﻃﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪ ﻫـﺎی ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺘﻼﻃﻢ ﺗﺠـﺎری ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد

.ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺪی ، ﺳﺮﻋﺖ ، ﺳﺒﮑﯽ و زﯾﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺧﻼﻗﯿـﺖ و اﺑﺘﮑـﺎر و ﻧـﻮآوری ﻧﯿـﺎز دارد . ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺎﺑﮑﯽ در ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ودرﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﭼﺎﺑﮑﯽ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣـﺪل ﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻮﻓﻖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .

 

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :

 

•           ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (Enterprise Architecture)

 

•           ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ (Agile Enterprise Architecture)

 

•           ﭼﺎﺑﮑﯽ (Agility)

 

•           ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ (Agile Methods)

 

•           ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﭼﺎﺑﮏ (Agile Modeling)

 

•           ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﮏ (Agile Project Management)

 

•           ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﭼﺎﺑﮏ (Agile Documentation)

 

•           ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﺎﺑﮏ (Agile Process)

 

•           ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮ (Adaptive Architecture)

 

•           ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﭼﺎﺑﮏ (Agile Reference Model)

 

•           ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﺎﺑﮏ (Agile Framework)

 

•           و ...

 

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ :

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾـﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ازاﯾﻦ رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪاز ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﯿﻖ ، ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وراه ﺣـﻞ ﻫـﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﮐﻨـﺪ ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ، ﻣﺸﮑﻞ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺷﮑـﺴﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪه و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺪی و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣـﺪاوم در ﺣـﻮزه ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .

ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭼـﺎﺑﮑﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﭼـﺎﺑﮑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد . ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ ﯾـﮏ ﭘـﺎراداﯾﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

-2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ :

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی دراﻧﺠـﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻌﺪد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ، ﺳـﻮدآوری ، ﺑﻬﺮه وری و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎروﯾﮑﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻨﺎم "ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن وﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . ﻫـﺪف ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﺎرج ﮐﺮده وﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷـﺪ . ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ازﺳـﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟـﺮای ﻣﻌﻤـﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎرﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺴﯿﺎر ﻟﺨﺖ ، ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ، ﻟﺨﺘﯽ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮑـﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

فهرست مطالب :

 

چکیده

 

فصل اول : معرفی موضوع

-1-1 مقدمه

-2-1 تعریف مساله

-3-1 اهداف تحقیق

-4-1 ساختار تحقیق

-5-1 نتیجه گیری

 

فصل دوم : معماری سازمانی چابک

-1-2 مقدمه

-2-2 چابکی چیست ؟

-3-2 بیانیه چابک و بررسی آن

-4-2 طبقه بندی تغییرات در سازمان ها

-5-2 تعریف معماری سازمانی چابک

-6-2 اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک

-7-2 اهداف معماری سازمانی چابک

-8-2 معماران چابک

-9-2 تیم های چابک

-10-2 خلاصه و نتیجه گیری

 

فصل سوم : مشخصات معماری سازمانی چابک

-1-3 مقدمه

-2-3 فرآیند معماری سازمانی چابک و چرخه حیات چابک

-3-3 تجارب عملی چابک

-4-3 چارچوب چابک

-5-3 انواع معماری سازمانی چابک

-6-3 مشکلات تدوین معماری سازمانی چابک

-7-3 تقسیم بندی سازمان ها براساس چابکی و تلاطم

-8-3 خلاصه و نتیجه گیری

 

فصل چهارم : متدولوژی های چابک معماری سازمانی

-1-4 مقدمه

-2-4 متدولوژی چیست ؟

-3-4 بررسی متدولوژی های سنتی معماری سازمانی

-1-3-4 متدولوژی مهندسی اطلاعات

BSP -2-3-4 متدولوژی

Case Method -3-3-4 متدولوژی اوراکل

YSM -4-3-4 متدولوژی

-5-3-4 متدولوژی معماری اطلاعات

RAD/JAD -6-3-4 متدولوژی

EAP -7-3-4 متدولوژی

-4-4 مشکلات متدولوژی های سنتی معماری سازمانی

-5-4 طبقه بندی متدولوژی ها

-6-4 روش های چابک معماری سازمانی

Scrum -1-6-4 معماری سازمانی چابک مبتنی بر

-2-6-4 معماری سازمانی چابک مبتنی بر سرویس

-3-6-4 معماری سازمانی چابک مبتنی بر مدلسازی چابک

-7-4 خلاصه و نتیجه گیری

 

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

-1-5 خلاصه تحقیق

-2-5 محدودیت های تحقیق

-3-5 نتایج تحقیق

-4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پیوست 1 : تحلیل آماری

پیوست 2 : مطالعه موردی

مراجع و منابع

 

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎرﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پایان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پایانی دانلود پروپوزال دانلود گزارش کار آموزی دانلود پاورپوینت دانلود پرسشنامه دانلود فایل دانلود

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 ساعت 11:20 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

مبانی نظری خیانت زناشویی، نظریه های ازدواج

مبانی نظری خیانت زناشویی، نظریه های ازدواج

مبانی نظری خیانت زناشویی، نظریه های ازدواج

فرمت فایل : docx

حجم : 57

صفحات : 20

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

مبانی نظری خیانت زناشویی، نظریه های ازدواج

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

تعریف 

خیانت زناشویی[1] موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند، افزون بر این، خیانت یکی از دلایل عمده ی طلاق و از هم پاشیدن ازدواج است (اسچیکلفورد[2]، گوتز[3] و بیسر[4]، 2008). عموم مردم اذعان دارند که هر چند عشث رومانتیک می تواند کشش متقابل شدیدی بین زن و مرد جوان به وجود آورد، ولی این عشق معمولاً از عمر چندانی برخوردار نیست و زمانی که شور اولیه آن از بین برود می توان انتظار داشت که رابطه ی زناشویی نیز که بر اساس چنین عشقی استوار گردیده است، متزلزل شده و از هم بپاشد.

خیانت، عبور از فرد از مرز رابطه­ی زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی فرد با فردی خارج از حیطه زناشویی است. خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده (غیر از همسر) است (رفیعی، حاتمی و فروغی، 1390).

.................

انواع خیانت

الف) خیانت­های عاطفی: یکی از زوجین به دلایل مختلف، مشکلات و مسائل عاطفی خود را بیش از آنکه با همسرش مطرح کند، با فرد دیگری خارج از خانواده اش در میان می­گذارد و از او حمایت عاطفی می جوید. بی­وفایی­های عاطفی اشکال مختلفی مثل ارتباط اینترنتی، ارتباط در محیط­های کاری و ارتباطات تلفنی دارد این نوع خیانت در زنان بیشتر است.

ب) خیانت­های جنسی: به معنای روابط جنسی مرد یا زنی متاهل با جنس مخالف است که غریبه باشد که این خیانت در همه­ی فرهنگ­ها ناپسندیده تلقی می­شود. این ارتباطات شامل ارتباط با زنان خیابانی، ارتباط جنسی با همجنسان است. این نوع خیانت در مردان بیشتر از زنان است.

..................

علل خیانت

1. نارضایتی از زندگی زناشویی: افرادی که از زندگی زناشویی خود خشنود نیستند چهار بار بیشتر از سایر افراد مرتکب بی وفایی می­شوند.

2. طلاق: در مقایسه با افرادی

.............

نقش عوامل شخصیتی و روانی افراد در خیانت

روابط خارج از ازدواج به خودشیفتگی افراد، اعتماد به نفس شکننده، نیاز برای حفظ عزت­نفس و اختلالات روانی نسبت داده شده است. یکی از قوی ترین عوامل پیش بینی کننده­ی بی وفایی خودشیفتگی شخصیتی است. زنانی که خودشیفتگی زیادی دازند پیش بینی می شود که ممکن است به دنبال جلب توجه باشند

.............

نظریه­های ازدواج

1- نظریه­ی تکامل: مبتنی بر تفاوت­های جنسیتی در رفتارهای جنسی زن و مرد.

2- نظریه­ی کنترل: گلاسر، نیاز به کسب صمیمیت و عشق ابتدای زندگی مشترک رفتارهای مبتنی بر کنترل گری برای تأمین صمیمیت

.............

ازدواج از نظر استرنبرگ

استرنبرگ در کتاب قصه عشق بیان می­کند: به اواخر دهه ۸۰ که رسیدیم نظریه­ی تازه­ای برای عشق ارایه کردم که مبنای آن مثلث بود: نظریه سه وجهی عشق. بر اساس این نظریه، عشق را می توان در چهارچوب سه مولفه

................

نظریه مثلث عشق

 استنبرگ در دهه ۹۰ دریافت که هر یک از افراد، داستان­های متفاوتی را از عشق براساس تجارب خود می­سازند و با این داستان­ها به روابط خود نگاه می­کنند. این دیدگاه بر این فرضیه مبتنی است که ما آدمیان گرایش داریم بر کسانی عاشق شویم که قصه­هایشان با قصه­های ما یکی استیا مشابه آن است، اما نقش این کسان

............

ازدواج از نظر دی آنجلس

آیا با این اندیشه که هیچ انسانی کامل نیست می­توان خود را به دست تقدیر سپرد و فقط با توجه به ظواهر و پیرایه­ها و ساده

..............

فهرست

منابع فارسی

احدی، بتول، نریمانی، محمد، ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(1): صفحات 127-117.

استرنبرگ، رابرت جی (1996). قصه عشق. ترجمه علی اصغر بهرامی (1389). تهران: جوانه رشد.

برادبری، تراویس (2001). هوش هیجانی. ترجمه مهدی گنجی (1384). تهران: نشر ساوالان.

 


[1]-  Marital infidelity

[2]- Shackelford

[3]- Besser

[4]- Goetz

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

مبانی نظری خیانت زناشویی مبانی نظری نظریه های ازدواج خیانت زناشویی نظریه های ازدواج

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 11:26 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

دانلود بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

کیفیت سود
بازده سهام
تغییرپذیری بازده سهام
رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام 
پایان نامه تغییرپذیری بازده سهام
پایان نامه کیفیت سود
پایان نامه رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 559 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171

دانلود  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام 

 
 
 
 
چکیده
هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این تحقیق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
 قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شرکتهای مورد مطالعه است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.
 
 
 
واژه های کلیدی :

کیفیت سود

بازده سهام

تغییرپذیری بازده سهام

 
 
 
 
مقدمه 
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه های لازم برای تخصیص بهینه ی منابع است. در پی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه ی سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها است. تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران در سال های اخیر به گزارش سودآوری شرکت ها توجه زیادی داشته اند. مدیران علاقه مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود.
 
 سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم گیر ی های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).ارقام سود از طریق انتخاب های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت های شخصی مدیران در مورد رویه های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم گیری های خود به سودهای مزبور اتکا می کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل گران مالی نیز نمی توانند پیش بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران ، 2009).تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیــات تحقیــق
1-1- مقدمه  2        
1-2- بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 فرضیه‌های تحقیق 8
1-7  قلمرو تحقیق 9
1-8  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 9
1-9 ساختار تحقیق 13
1-10 خلاصه‌ی فصل 14
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
مقدمه 16
2-1- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود  20
2-1-1 سود حسابداری 21
2-1-2 تعاریف مربوط به سود 22
2-1-3 سطوح مختلف سود 23
2-1-3-1مفهوم سود در سطح ساختاری 24
2-1-3 -2 مفهوم سود در سطح رفتاری 24
2-1-3 -3 مفهوم سود در سطح معنایی 24
2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده 25
2-1-5 – اهداف گزارشگری سود 26
2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود 27
2-1- 7-کیفیت سود 28
2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود 33
2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟ 34
2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود 35
2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود 36
2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد 43
2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای 
حسابداری مالی 45
2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی 48
2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود 49
2-1-11- 1-روش های حسابداری 49
2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود 52
2-1-11-3- براوردهای حسابداری 52
2-1-11-4- هزینه های اختیاری 53
2-1-11-5- نوع صنعت 53
2-1-11-6- ویژگی های مالی 54
2-1-11-7- عوامل سیاسی 55
2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی 55
2-1-11- 9-صداقت مدریت 55
2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه 55
2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود 57
 
2-2-بخش دوم:ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام 60
2-2-1-بازده 60
2-2-2 تعریف بازده 60
2-2-3 بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار 60
2-2-4 حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار 61
2-2-5 حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار 62
2-2-6 بازده سرمایه گذاری 63
2-2-7 تفاوت در رجحان سهام داران 63
2-2-8 اجزای بازده 64
2-2-9 عوامل موثر بر بازدهی 65
2-2-10  روش های محاسبه بازده سهام 67
2-2-11محاسبه بازده کل 71
2-2-12 نوسان پذیری بازده سهام 72
2-3- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری 74
2-4- پیشینه تحقیقات 77
2-4-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 77
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 80
2-6 خلاصه فصل 84
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 86
3-2فرضیه های تحقیق 86
3-3  روش تحقیق 87
 3-4  جامعه ونمونه اماری تحقیق 87
3-5 قلمرو تحقیق 90
3-5-1 قلمرو زمانی تحقیق 90
3-5 -2قلمرو مکانی تحقیق 90
3-5-3 قلمرو  موضوعی تحقیق 90
3-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری انها 90
3-6-1 کیفیت سود 91
3-6-2 تغییر پذیری بازده سهام 92
3-6 -3تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل 94
3-7 روش وابزار گرداوری اطلاعات 96
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 96
3-8-1 رگرسیون 97
3-8-1-1 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s) 97
3-8-1-2 آزمون همبستگی 97
3-8-1-3 آزمون دوربین-واتسن 98
3-8-1-4 آزمون هم خطی 99
3-9  خلاصه‌ی فصل 100
 
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 102
4-2- یافته های توصیفی 103
4-3-  آزمون نرمال بودن داده ها 106
4-5- ازمون فرضیه ها 110
4-5-1-آزمون فرضیه اول 110
4-5-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اول 111
4-5-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضیه اول 112
4-5-2-آزمون فرضیه دوم 114
4-5-2-1 آزمون هم خطی فرضیه دوم 115
4-5-2-2-آزمون  نرمال بودن خطاهای فرضیه دوم 115
4-5-3-ازمون فرضیه سوم 118
4-5-3-1آزمون  هم خطی فرضیه سوم 119
4-5-3-2آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضیه سوم 119
4-6-خلاصه ازمون فرضیه ها 122
4-7- خلاصه فصل 122
 
فصل پنجم:  تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 124
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 124
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول 125
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم 125
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم 125
5-2-4- خلاصه نتایج تحقیق 126
5-3- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی 126
5-4- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 127
5-5- پیشنهادهای حاصل از تحقیق 129
5-5- 1-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها 129
5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات اتی 130
5-6-محدودیت های انجام تحقیق 131
5-7- خلاصه فصل 133
پیوست 134
منابع 143
 
 
فهرست جداول
جدول (2-1): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده درمورد کیفیت سود 32
جدول  جدول (2-2): معیارهای ارزیابی کیفیت سود 35
جدول (3-1):تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران سال89طبق گزارش بورس 88
جدول  جدول (3-2): نحوه انتخاب شرکت های نمونه 88
جدول (4-1): علامت اختصاری متغیرهای تحقیق 102
  جدول (4-2): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 103
جدول (4- 3): آمار توصیفی متغیر متغیرهای تحقیق پس ازگرفتن  104
جدول (4- 4): نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف 105
جدول (4-5): نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف  107
جدول (4-6): آزمون همبستگی پیرسون 109
جدول (4-7): آزمون هم خطی 111
جدول (4-8): آزمون فرضیه اول 113
جدول (4-9): آزمون هم خطی فرضیه دوم 115
جدول (4-10): آزمون فرضیه دوم  116 
جدول (4-11): آزمون هم خطی فرضیه سوم 119
جدول (4-12): آزمون فرضیه سوم 120
جدول (4-13): جمع بندی نتایج کلیه فرضیه ها 122 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار (4-1):احتمال نرمال بودن متغیرvar 106
نمودار (4-2) احتمال نرمال بودن متغیرvar بر اساس  107
نمودار (4-3) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه اول 112
نمودار (4-4) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم 116
نمودار (4-5) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه سوم 120
 
 
 
 

دانلود بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 19:44 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

هدف از این مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

دانلود مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی
مکانیزم های حاکمیت شرکتی
مبانی نظری عوامل و آثار تغییر حسابرس
تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس
مبانی نظری تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس
ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 416 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

 
 
 
 
 
چکیده
تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند.
 
در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.
 
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می باشد.
 
 
واژگان کلیدی:
تغییر حسابرس
تمرکز مالکیت
استقلال هیأت مدیره
مکانیزم های حاکمیت شرکتی
جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل
 
 
 
 
 مقدمه
تشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد که مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت به عمومیت "مسأله نمایندگی" منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می کنند (فاما و جنسن، 1983). با شکلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و به طور بالقوه این امکان به وجود میآید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند.
 
 اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای "راهبری شرکتی" مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386).
 
 یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند.
 
 
 
 
فهرست مطالب 
چکیده 
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17
2-1-1) مقدمه: 17
2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی  16
2-1-3) انتخاب حسابرس  16
2-1-4) تغییر حسابرس  17
2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس 17
2-1-6) دلایل تغییر حسابرس  18
2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18
2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی  18
2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت  19
2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی  19
2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری  19
2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت 19
2-1-6-7)اظهارنظر مشروط  19
2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی  20
2-1-6-9) تغییرات مدیریت  20
2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی  20
2-1-6-11)محدودیت منابع  20
2-1-6-12) ورشکستگی  20
2-1-6-2) ادغام     21     
1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:   21
2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی 21
14-6-1-2) رشد شرکت  21
7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت  21
8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22
1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس  22
2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس  23
3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش  23
9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23
1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس  23
2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن 25
1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی: 26
10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر  27
1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی 28
2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی 29
3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی 29
2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30
1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی 30
2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32
1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای ) 32
 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
2-2-2-2) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) 33
1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33
3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم  برون سازمانی 34
3-2-2) تئوری های حاکمیت شرکتی 34
1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات  34
2-3-2-2) تئوری نمایندگی 34
3-3-2-2) تئوری ذینفعان 35
4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی 35
1-4-2-2) مدل مالی 36
2-4-2-2) مدل مباشرتی 36
3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع 36
4-4-2-2) مدل سیاسی 37
5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی 37
1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس 39
1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره 41
2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره 42
3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها 42
4-1-5-2-2) استقلال مدیر 43
5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره 43
6-1-5-2-2) اعضای مشترک هیات مدیره 43
7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام 43
8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره 43
9-1-5-2-2) حضور در جلسات 43
6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی 44
1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار 44
2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط 44
3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 45
4-6-2-2) الگوی نو ظهور 45
7-2-2) مکانیزم حاکمیت شرکتی 46
8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی 48
1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی 48
2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده 49
1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49
3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره 50
4-8-2-2)  دولتی و خصوصی 51
5-8-2-2) سهام شناور آزاد 51
9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی 53
1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی 53
2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران 54
3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره 54
4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره 55
10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری 55
1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی 56
2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی 57
3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت 60
11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی 60
12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی 62
3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران 63
1-3-2) مقدمه
2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری
3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود
4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود
5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود
6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود
7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت
8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود
4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70
1-4-2) پژوهش های داخلی 70
2-4-2) پژوهش های داخلی 73
 
 
منابع
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار (2-1): سازو کار راهبری شرکتی 42
نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید 43
نمودار (2-3): ارکان حاکمیت شرکتی 49
نمودار(2-4): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی 50
نمودار(2-5): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد 62
 

دانلود مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 19:43 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

هدف از این پایان نامه بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

دانلود بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران 
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 557 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 169

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
چکیده 
تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند. لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با استفاده از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات. لذا برای انجام این پژوهش از اطلاعات مربوط به 14 صندوق سرمایه گذاری استفاده گردید.
 
 با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق که ترتیبی بودند، لذا از روش ها و فنون ناپارامتریک برای تحلیل اطلاعات استفاده گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که صنعت صندوق های سرمایه گذاری در ایران علی رغم بحران مالی جهانی  به سرعت در حال رشد و رونق است و چشم انداز مناسبی را میتوان برای آن متصور بود. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که چهار صندوق سرمایه گذاری آگاه، بانک تجارت، یکم ایرانیان و شاداب نه تنها توانستند بازده اضافی نسبت به بازده بازار کسب نمایند، بلکه به طور میانگین توانستند رتبه های اول را در رتبه بندی های صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه ارزیابی عملکرد، به خود اختصاص دهند که این خود نشان از مهارت بالای مدیران پرتفوی این صندوق ها دارد. 
 
همچنین نتایج مربوط به فرضیات تحقیق نشان داد که نمیتوان صرفاً از یک معیار جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود زیرا ممکن است اطلاعات گمراه کننده ای را در اختیار سرمایه گذارن قرار دهد. در بخش دیگری از نتایج فرضیات این تحقیق مشخص گردید که استفاده از متوسط نرخ بازده سالانه جهت بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می تواند اطلاعات گمراه کننده ای را از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه دهد و باید از معیارهای ارزیابی عملکردی که از بابت ریسک تعدیل شده هستند، جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود. همچنین این تحقیق نشان داد که عامل سن صندوق نمی تواند در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی را به خود اختصاص دهد بلکه این دانش و مهارت مدیران است که میتواند باعث شود تا یک صندوق نسبت به صندوق های دیگر عملکرد بهتری را داشته باشد. در بخش دیگری از نتایج این تحقیق مشخص گردید که توزیع بازده صندوق های سرمایه گذاری از نوع غیر نرمال بوده و از چولگی منفی برخوردار است و به همین سبب استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد تئوری فرا مدرن پرتفوی مانند معیار سورتینو  جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، بر دیگر معیارها برتری محسوسی دارد. همچنین مشخص گردید که استفاده از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل و بتاهای نامطلوب به جای بتای سنتی، به دلیل غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری، قابل اتکاتر است.  
 
 
 
واژه های کلیدی :

مدل سورتینو

ریسک نامطلوب

صندوق های سرمایه گذاری

مدل های تعدیل شده از بابت ریسک

 
 
 
مقدمه
حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمامی  کشورها شیوه هایی به کار گرفته می شود که افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نمیباشد.از طرف دیگر، درکنار کمیابی منابع مالی درهر جامعه ای، سوق دادن این منابع محدود به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مساله ای است که نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ است و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان پذیر نمی باشد.
 
به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و ... .
 
در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد. 
 
یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید. 
 
 
 
 
 
 
  فهرست مطالب

بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول: کلیات تحقیق 5
مقدمه 6
1- 1   بیان مسأله تحقیق 8
1- 2   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 10
1- 3  اهداف تحقیق 11
1- 4   سؤالات پژوهش 11
1- 5   فرضیه های تحقیق 12
1- 6   تعاریف واژه ها و اصطلاحات 13
1- 6- 1  صندوق های سرمایه گذاری 13
1- 6- 3   بازده سرمایه گذاری 14
1- 6- 4   ریسک سرمایه گذاری 14
1- 6- 5   ریسک سیستماتیک 15
1- 6- 6   ریسک غیر سیستماتیک 15
1- 6- 7   ریسک نامطلوب 15
 
فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 16
مقدمه : 17
2- 1 تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری 18
2- 3  تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری 21
2- 4  ساختار صندوق های سرمایه گذاری 23
شکل شماره (2- 2): ساختار صندوق های سرمایه گذاری 24
2- 5  عواید حاصل از  صندوق های مشترک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار 25
2- 6  مزایای صندوق های  سرمایه گذاری مشترک 25
2- 6- 1  مدیریت حرفه ای 26
2- 6- 2  تنوع بخشی  26
2- 6- 3  صرفه جویی ناشی از مقیاس 27
2- 6- 4  نقدینگی 27
2- 6- 5  آسانی و سهولت 28
2- 6- 6  انعطاف پذیری و  تنوع  28
2- 6- 7  ارائه خدمات به سهام داران 28
2- 6- 8  اطمینان از اقدامات مدیران 29
2- 7  معایب صندوق های  مشترک سرمایه گذاری 29
2- 7- 1  مدیریت حرفه ای 29
2- 7- 2  هزینه ها 29
2- 7- 3  رقیق سازی 29
2- 8  انواع صندوق های سرمایه گذاری 30
2- 8- 1  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 30
2- 8- 2  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 31
2- 8- 3  مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 31
الف ) وجوه اشتراک 32
ب ) وجوه افتراق: 32
2- 8- 4  انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده 33
2- 8- 4- 1  صندوق های بازار پول 33
2- 8- 4- 2  صندوق های اوراق قرضه 34
2- 8- 4- 3  صندوق های سهام 34
2- 8- 4- 4  صندوق های ترکیبی 35
2- 9  صندوق های سرمایه گذاری در ایران 35
2- 9- 1  فعالیت معاملاتی و سرمایه ای صندوق های  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران 36
2- 9- 2  تعداد و ترکیب سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری 36
2- 9- 3  ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری 37
2- 9- 4  ضرورت گسترش صنعت صندوق های سرمایه گذاری در کشور 37
2- 10  ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 38
2- 11  پیشینه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای 40
2- 11- 1  تئوری میانگین- واریانس مارکوییتز 40
2- 11- 2  مرز کارا، برای پرتفوی اوراق بهادار مدل مارکوییتز 41
2- 11- 3  نظریه بازار سرمایه 42
2- 12  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 42
2- 12- 1  رابطه ریسک و بازده دارایی های منفرد بر طبق مدل CAPM 43
2- 12- 2  ریسک در مدل CAPM 45
الف) ریسک سیستماتیک 45
ب)  ریسک غیر سیستماتیک 45
2- 12- 3  مدل CAPM و صندوق های سرمایه گذاری 46
2- 13  معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک 47
2- 13- 1  شاخص ترینر 48
2- 13- 2  شاخص آلفای جنسن 49
2- 13- 3  شاخص شارپ 51
2- 13- 4  شاخص سورتینو  52
2- 13- 4- 1  ریسک نامطلوب 53
2- 13- 5  شاخص فاما 55
2- 13- 6  شاخص   57
2- 13- 7  شاخص نسبت اطلاعاتی 58
2- 14  مقایسۀ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک 59
2- 15  پیشینه تحقیق 60
2- 15- 1  پیشینه تحقیق در ایران 67
 
فصل سوم : روش تحقیق 73
مقدمه 74
3- 1  روش تحقیق 74
3- 2  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 75
3- 3  جامعه آماری و نمونه آماری 75
3- 4  روش گردآوری داده ها و اطلاعات 76
3- 5  ابزارهای گردآوری اطلاعات 79
3- 6  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 79
3- 7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 80
3- 7- 1  تعاریف مفهومی 80
3- 7- 1- 1  مفهوم ریسک 80
3- 7- 1- 2  تعریف مفهومی بازده 83
3- 7- 2  تعاریف عملیاتی 83
3- 7- 2- 1  تعریف عملیاتی بازده 83
3- 7- 2- 2  تعریف عملیاتی ریسک 84
3- 8  پرسش های پژوهش 86
3- 9  فرضیات تحقیق 87
3- 10  فرضیه صفر و فرضیه جایگزین 89
3- 11  روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 90
3- 11- 1  ضریب همبستگی 91
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 92
مقدمه 92
4- 1  تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری 93
4- 2  تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد هفت گانه 94
4- 2- 1  شاخص شارپ 94
4-2- 2  شاخص ترینر 95
4- 2- 3   شاخص آلفای جنسن 96
4- 2- 4   شاخص فاما 97
4- 2- 5   شاخص مودیلیانی 98
4- 2- 6  شاخص سورتینو 99
4- 2- 7  شاخص نسبت اطلاعات 100
4- 3  آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق 102
4- 3- 1  نتایج آزمون فرضیه اول 102
4- 3- 2   نتایج آزمون فرضیه دوم 104
4- 3- 3   نتایج آزمون فرضیه سوم 106
4- 3- 4   نتایج آزمون فرضیه چهارم 108
4- 3- 5   نتایج آزمون فرضیه پنجم 112
4- 3- 6   نتایج آزمون فرضیه ششم 114
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117
مقدمه: 118
5- 1   نتایج مربوط به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 118
5- 1- 1  نتایج مربوط به شاخص آلفای جنسن 119
5- 1- 2   نتایج مربوط به شاخص شارپ 120
5- 1- 3  نتایج مربوط به شاخص ترینر 121
5- 1- 4  نتایج مربوط به شاخص مودیلیانی 122
5- 1- 5  نتایج مربوط به شاخص فاما 123
5- 1- 6   نتایج مربوط به شاخص سورتینو 123
5- 1- 7  نتایج مربوط به شاخص نسبت اطلاعاتی 124
5- 2  برآیند کلی از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران 125
5- 3   بررسی نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 127
5- 3- 1   نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول 127
5- 3- 2   نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم 128
5- 3- 3  نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم 130
5- 3- 4   نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم 131
5- 3- 5   نتایج مربوط به آزمون فرضیه پنجم 134
5- 3- 6  نتایج مربوط به آزمون فرضیه ششم 135
5- 4   نتیجه گیری نهایی از تحقیق 136
5- 5   محدودیت های تحقیق 138
5- 6   پیشنهادات 139
5- 6- 1   پیشنهادات در راستای تحقیق 139
5- 6- 2   پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی 140
منابع و مآخذ 141
منابع فارسی 142
منابع غیر فارسی 144
پیوست و ضمائم 149
جدول شماره (الف- 4) : ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص شارپ 153
جدول شماره(ب- 5): ارتباط بین رتبه بندی بتای سنتی و بتاهای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا 164
چکیده انگلیسی 
 
 

دانلود بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 19:43 | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 6 )
   1      2   >>
صفحات